Artikel 1 – toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop gedaan of aangegaan met BonFeu B.V.
Artikel 2 – aanbiedingen
2.1           Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op, de bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan BonFeu B.V. mag uitgaan.

2.2           BonFeu B.V. heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de koper.

2.3           De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, af fabriek, exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden BonFeu B.V. niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.4           BonFeu B.V. heeft het recht de uitvoering van haar eindproduct op details anders uit te voeren dan geoffreerd. Geringe afwijkingen in het product of model kunnen nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak van de koper.
Artikel 3 – rechten van industriële en intellectuele eigendom
BonFeu B.V. behoudt te allen tijde zonder enige uitzondering de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte BonFeu producten, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen van modellen en offertes. Deze stukken blijven eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of koper daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Koper is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan BonFeu B.V. te retourneren.. Elke afnemer van de BonFeu producten is het uitdrukkelijk verboden vergelijkbare producten dan wel zonder uitdrukkelijke toestemming van BonFeu BV producten te ontwikkelen en commercieel te exploiteren welke de belangen, in welke vorm dan ook, van BonFeu BV kunnen schaden. Dit op straffe van en een onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,- per overtreding per verkoopgebied van BonFeu BV. Het verkoopgebied van BonFeu BV behelst de gehele Europese Unie. Slechts rechthebbende van BonFeu hebben de bevoegdheid hiervan af te wijken.
Artikel 4 – emballage
Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet terug genomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van koper.
Artikel 5 – overeenkomsten
5.1           Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door BonFeu B.V. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van BonFeu B.V., dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

5.2           Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van BonFeu B.V. bindt deze laatste niet, voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 6 – levertijd en leverplaats
6.1           Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, magazijn, ter keuze van BonFeu B.V.  Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de levering van de zaken noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in het bezit zijn van BonFeu B.V. en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen.

6.2           De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat BonFeu B.V. kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan alleen dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien dat vooraf schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7 – onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1           Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door BonFeu B.V. niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die BonFeu B.V. bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft BonFeu B.V. het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

7.2           Daarnaast heeft BonFeu  B.V. het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder dergelijke omstandigheden zijn eveneens begrepen het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en/of externe fabrikanten van BonFeu B.V. aan hun verplichtingen door brand, stakingen, werkonderbrekingen of anderszins.

Artikel 8 – aansprakelijkheid

BonFeu B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan BonFeu B.V. toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen BonFeu  B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 

  1. a) niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaken ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  2. b) BonFeu B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  3. c) koper zal BonFeu B.V. vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens BonFeu V. ter zake van gebruik van door koper toegezonden rekening of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
  4. d) BonFeu B.V. is nimmer aansprakelijk voor meer dan het totaalbedrag van de betreffende levering.
  5. e) koper niet de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften, voor verantwoord gebruik van BonFeu producten, in acht heeft genomen.

Artikel 9 – garantie

BonFeu B.V. staat in voor de goede uitvoering van het geleverde. Indien zich onverhoopt een onvolkomenheid aan een der geleverde zaken voordoet, is BonFeu B.V. slechts verplicht om onderdelen, die door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis opnieuw te leveren. De te vervangen delen moeten daartoe Franco aan BonFeu B.V. worden gezonden. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van koper. BonFeu B.V. geeft 2 jaar garantie, met in achtneming van afschrijving en waardevermindering door gebruik in tijdsduur, op zijn producten op voorwaarde dat deze producten volgens voorschriften van de fabrikant zijn verwerkt en gemonteerd.

 

 

 

Artikel 10 – transport

Alle te leveren zaken zijn vanaf het ogenblik van verzending, indien overeengekomen tevens vanaf transport fabrikant van BonFeu B.V., voor rekening en risico van koper. Ook indien BonFeu B.V. voor het transport zorg draagt, is koper aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Koper dient zich te alle tijde tegen dergelijk risico behoorlijk te verzekeren.

Artikel 11 – niet afgehaalde producten

Indien koper, zaken die BonFeu B.V. van koper onder zich houdt, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft BonFeu B.V. het recht om één maand na de ter beschikking stelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling te (doen) verkopen. Toekomende verkoopkosten, (externe) vorderingen, opslagkosten e.d. komen voor rekening van oorspronkelijke in gebreke zijnde koper.

Artikel 12 – betaling

12.1          Betaling dient te geschieden ten kantore van BonFeu B.V.

12.2          De betalingscondities zijn, tenzij anders overeengekomen:

–              Bankgarantie bij overeengekomen prijs bij opdracht;

–              Contant bij aflevering (zo mogelijk telefonisch) bij kleine afnamen.

–              14 dagen netto.

–              50% vooruit betaling, 50% bij afvaart container van fabrikant van BonFeu B.V.

12.3          BonFeu B.V. is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van koper te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien koper krediet heeft bedongen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft BonFeu B.V. het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van BonFeu B.V. tot vergoeding van onkosten en winstderving.

12.4.         Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op BonFeu B.V. te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.5          Wanneer de betaling van een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen redelijke termijn is betaald, is BonFeu B.V. gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 10% per jaar, een gedeelte van de maand rekenend als een volle maand. BonFeu B.V. is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Deze zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien BonFeu B.V. het faillissement van koper aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. BonFeu B.V. wordt (schriftelijk) verzekerd van een deugdelijke kredietwaardigheid van de koper bij het sluiten van een koopovereenkomst.

 

Artikel 13 – reclamatie of klachten

Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen na ontvangst van de producten het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, waarbij hij aan BonFeu B.V. schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Bij gebreke van tijdige reclamatie (schriftelijk) vervalt ieder recht op uitoefening van een recht uit hoofde van het gebrek in de prestatie.

Artikel 14 – prijswijziging

14.1          De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materiaal, lonen en Dollarkoers geldende op de dag van de offerte.

14.2          Alle gedane offertes gedaan door BonFeu B.V. zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 weken.

14.3          Indien en voor zover de termijn tussen de datum van overeenkomst en de aflevering het tijdvak van één maand overschrijdt, de lonen, prijzen van materialen, wisselkoers en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ontgaan, heeft BonFeu  B.V. het recht de overeengekomen prijs evenredig aan te passen.

Artikel 15 – eigendomsvoorbehoud

15.1          Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door BonFeu B.V. geleverde of nog te leveren zaken. BonFeu B.V. blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zo lang koper de vorderingen van BonFeu B.V. ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomt niet betaald heeft. Koper is niet bevoegd de producten te verwerken/monteren en door te verkopen voordat de betaling aan BonFeu  B.V. is geschied.

15.2          In geval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens BonFeu B.V. niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, zelfs indien sprake mocht zijn van een bestanddeel, terug te nemen. Koper machtigt BonFeu  B.V. hierbij de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

Artikel 16 – toepasselijk recht en geschillen

16.1          Op alle overeenkomsten is het Nederland recht van toepassing

16.2          De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

16.3          Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BonFeu B.V.